Zkušební řád Svazu záchranných brigád kynologů

ZZZ - zkouška záchranářské způsobilosti

 

Stopa: 50 (35)
300 kroků dlouhá cizí stopa zvedaná vzápětí po položení, s 1 předmětem položeným v prvním úseku cca po 100 krocích, s 1 pravoúhlým lomem, s osobou kladeče ležící na konci stopy a zahalenou ve vlastní přikrývce, začátek stopy je označen a opatřen předmětem kladeče v sáčku k nasumování. Psovod může být přítomen kladení stopy. Pes musí být však vždy umístěn tak, aby neviděl kladeče odcházet ani uléhat.
Poslušnost: 50 (35)
Ovladatelnost na vodítku (chůze, klus) s obraty 10
Polohy psa u nohy psovoda na vodítku (sedni, lehni, vstaň) 10
Aport volný libovolného předmětu 10
Štěkání psa na povel vsedě na vodítku u nohy 10
Odložení dlouhodobé s rušivými hluky 10
Překážky: 50 (35)
Kladina nízká s náběhovými prkny 10
Pohyblivá lávka na sudech 10
Skok vysoký přes proutěnou překážku 80 cm vysokou 10
Skok daleký 150 cm přes příkop nebo překážku 10
Proplazení rourou 3 m dlouhou 10
Speciální cviky: 50 (35)
Průchod mezi dvěma ohni asi 3 kroky od sebe vzdálenými 10
Překonání nepříjemného materiálu v prostoru 3x3 kroky 10
Kontakt se dvěma cizími osobami za přítomnosti psovoda (nakládání na dopravní prostředek apod.) 10
Doprava na otevřeném dopravním prostředku (přívěs) 10
Přímé označení ležící osoby na 20 kroků v otevřeném terénu (pes vidí osobu odcházet a uléhat) 10

 

ZZP1-3 - zkoušky záchranných prací prvního až třetího stupně

Poslušnost ZZP1-3: 100 (70)                                    
Skok daleký 150 cm přes příkop nebo překážka tam                                 10  
Skok vysoký 80 cm proutěná překážka tam-zpět                                 10  
Šplh 180 cm překážka typu A tam-zpět                                 10  
Kladina pevná vysoká 1 m s náběhovými prkny tam-zpět                                 10  
Vodorovný žebřík tam                                 10  
Kladina vysoká se žebříky tam-zpět                                 10  
Pohyblivá lávka na sudech tam                                 10  
Kladina se sklopným bodem tam                                 10  
Roura na proplazení 3 m o průměru 50 cm tam                                 10  
Vysílání na cíl vzdálený 30 kroků (bedna ap.) tam                                 10  


ZZP1
Speciální cviky: (provádí se 2x) 200 (140)
Vyhledání zavalené osoby v sutinách 40
Označení zavalené osoby 40
Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování 10
Ochota psa a chuť do práce 10

Terén o rozměrech 50x100 kroků může být v limitovaném prostředí, 1 zavalená osoba je v úkrytu na úrovni nebo pod úrovní terénu, v terénu je volně poházeno 10 rušivých předmětů s lidským pachem.

 
ZZP2
Speciální cviky: (provádí se 2x) 200 (140)  
Vyhledání zavalených osob v sutinách 40
Označení zavalených osob 40
Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování 10
Ochota psa a chuť do práce 10

Terén o rozměrech 100x100 kroků je v neimitovaném prostředí, 2 zavalené osoby se nacházejí pod úrovní terénu (1 z nich je žena), část prohledávaného terénu musí být temná (sklep apod).

 
ZZP3
Speciální cviky: (provádí se 2x) 200(140)  
Vyhledání zavalených osob v sutinách 30
Označení zavalených osob 60
Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování 5
Ochota psa a chuť do práce 5

Terén o rozměrech 150x100 kroků je v neimitovaném prostředí, 3 zavalené osoby (2 jsou 1-2 m pod úrovní terénu, 1 osoba je ukrytá asi 2 m nad úrovní terénu), 1 z ukrytých osob je žena, v terénu hoří 4 ohně a ozývají se nárazové hluky (motory apod.).


ZLP1-3 - zkoušky lavinových prací prvního až třetího stupně

Poslušnost ZLP1-3: 100 (70)  
Ovladatelnost psa za chůze, pomalé chůze a za poklusu 10
Průchod skupinou pěti osob 10
Štěkání psa na rozkaz vsedě u nohy 10
Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň) 10
Plazení psa se psovodem 10
Vysílání psa jedním směrem na 30 kroků 10
Odložení psa za pochodu vestoje 10
Přivolání psa z odložení 10
Aport volný 10
Odložení psa (psovod ve skupině) 10


ZLP1 - zkouška lavinových prací 1.stupně
Speciální cviky: 200 (140)  
Trasa lyží 100 kroků, pes ve stopě 20
Vyhledání osoby 40
Označení zavalené osoby v lavině 80
Nalezení předmětů 40
Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování 10
Ochota psa a chuť do práce 10

Terén o rozměrech 50x100 kroků v souvislé sněhové pokrývce, 1 zavalená osoba v částečně pošlapaném terénu, 2 malé předměty denní potřeby pachově shodné s hledanou osobou, kontrola pohybu na lyžích po trase dlouhé 100 kroků.


ZLP2 - zkouška lavinových prací 2.stupně
Speciální cviky: 200 (140)  
Vyhledání osob 40
Označení zavalených osob v lavině 120
Nalezení předmětu 20
Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování 10
Ochota psa a chuť do práce 10

Svažitý terén 100x100 kroků se sněhovou pokrývkou 40-50 cm, 2 zavalené osoby 40 cm pod povrchem, 1 tlumok naplněný oděvními součástkami s čerstvým lidským pachem lehce zahrnutý sněhem.


ZLP3 - zkouška lavinových prací 3.stupně
Speciální cviky: 200 (140)  
Vyhledání osob 60
Označení zavalených osob v lavině 90
Nalezení vzorku lidského pachu 40
Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování 5
Ochota psa a chuť do práce 5

Terén horského typu 150x100 kroků se souvislou sněhovou pokrývkou převyšující 50 cm, 3 zavalené osoby 1 m pod povrchem, 1 imitační vzorek lidského pachu lehce zahrnutý sněhem.


ZVP1-3 - zkoušky vodních prací prvního až třetího stupně

Poslušnost ZVP1-3: 100 (70)  
Ovladatelnost psa za chůze, pomalé chůze a za poklusu 10
Průchod skupinou pěti osob 10
Štěkání psa na rozkaz vsedě u nohy 10
Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň) 10
Plazení psa se psovodem 10
Vysílání psa jedním směrem na 30 kroků 10
Odložení psa za pochodu vestoje 10
Přivolání psa z odložení 10
Aport volný 10
Odložení psa (psovod ve skupině) 10


ZVP1 - zkouška vodních prací 1.stupně
Speciální cviky: 200 (140)  
Odložení na břehu přes cviky 2-4 předešlého psa 10
Přivolání ze člunu na břeh na 50 m (pes suchý) 30
Aportování z vody na břeh (15 m) praktického předmětu odhozeného psovodem 30
Vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině 30
Sledování 100 m trasy člunu od břehu k bójce a zpět (psovod ve člunu, pes plaváním následuje člun) 100


ZVP2 - zkouška vodních prací 2.stupně
Speciální cviky: 200 (140)  
Odložení na břehu přes cviky 2-4 předešlého psa 10
Přivlečení surfaře v nesnázích 30
Vyslání pro ztracený předmět (pádlo) ze člunu 30
Identifikace vzorku lidského pachu (tablety) v pobřežním porostu (rákosí) v úseku 100 kroků 30
Sledování 150 m trasy člunu, psovod a pes skáčí do vody a plavou společně, psovod se psa přidržuje jednou rukou 100


ZVP3 - zkouška vodních prací 3.stupně
Speciální cviky: 200 (140)  
Odložení na břehu přes cviky 2-4 předešlého psa 10
Přivlečení člunu s osobami 30
Pomoc plavci v nesnázích 30
Identifikace lidského pachu v hloubce 1 m na ploše 100x100 m vodní hladiny (tableta nebo potápěč) 30
Sledování 200 m trasy člunu, pes skáče na povel ze člunu a plave za člunem (část trasy podél břehu 100


ZLP-N, ZZP-N, ZVP-N - noční zkoušky

Noční speciální práce se provádějí pouze 1x a jsou na úrovni 2.stupně daného druhu zkoušky. Pes musí mít 2.stupeň již složen.


ZZS - zkouška záchranného stopování

2000 kroků dlouhá cizí stopa se 2 malými předměty (do velikosti peněženky) a 1 velkým předmětem (např. batoh nebo kufr), s osobou kladeče na konci stopy, 4x pravoúhle lomená, s vyhledáním začátku stopy, který protíná vytyčený čtverec 10x10 kroků, s předmětem k nasumování uloženým v sáčku mimo čtverec, překřížená vzápětí po položení druhou osobou ve 3 úsecích (nikoliv však ve čtverci na začátku a ne dříve než po prvním předmětu), stará 3 hodiny a pokrývající dva různorodé terény (zhruba jednou třetinou tvaru), např. osení-les, oranice-louka apod. Časový limit je 30 minut.

Stopa: provádí se dvakrát: 400 (280)  
Vyhledání nášlapu 10
Sledování stopy 100
Označení osoby 60
Nalezení předmětů 30


ZTV - zkouška terénního vyhledávání

Terén s obtížně prostupným porostem (keře, maliní) o rozměrech 150x100 kroků musí mít zřetelně vyznačeny hranice (cesta, značky, páska apod.). Rozhodčí postupuje těsně za psovodem, který si podle povahy terénu sám určuje směr postupu. 3 bezvládné osoby (1 z nich je žena) jsou umístěny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem (2 osoby leží v terénu, 1 je umístěna 2-3 m nad terénem), časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut

Speciální cviky: provádí se dvakrát: 400 (280)  
Vyhledání osob 60
Označení osob 120
Souhra, kázeň psa 10
Ochota, chuť k práci 10


ZPJ - zkouška pohotovostní jednotky

Zkouška pohotovostní jednotky má za cíl prověřit připravenost psa pro praktické nasazení a úroveň jeho praktické upotřebitelnosti. Z těchto důvodů je nutno vždy vybírat terén, který maximálně napodobuje praxi. Může zahrnovat budovy, houštiny, strže, skalnaté rokle, štoly, sklepy apod. Jeho jediným kritériem je praxi odpovídající obtížnost. Úspěšně složená ZPJ je základním předpokladem absolventa k zařazení do pohotovostní jednotky a k jeho využívání při praktických nasazením SZBK.

 

Prohledávání terénu o rozměrech 150x100 kroků se provádí dvakrát, ve dvou různých terénech. Jedno prohledání se povádí jako denní, druhé jako noční práce v nestanoveném pořadí. Žádná osoba není použita dvakrát (1 muž, 1 žena). Časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut.

 

Rozhodčí se pohybuje terénem nebo volí své stanoviště podle vlastní úvahy a podle povahy terénu.

 

Hledají se 2 živé osoby (1 v úrovňovém úkrytu a 1 ve výšce 2-3 m nad zemí) a 2 vzorky mrtvého pachu (jeden asi 20-30 cm pod úrovní terénu a 1 ve výšce asi 2 m), přičemž není pevně stanoveno, kolik kterých má být v prvním a kolik ve druhém terénu. Mohou být tedy použity varianty 0:4, 1:3, 2:2, 3:1 v libovolné kombinaci.

Vyhledání osoby v úkrytu v úrovni terénu 50
Vyhledání vzorku v úkrytu v úrovni terénu 50
Vyhledání osoby ve výšce 50
Vyhledání vzorku ve výšce 50

 

Psovod je vybaven vysílačkou, kterou oznamuje nálezy rozhodčímu, volá záchrannou četu a vymezuje jí místo pro vyproštění. Pro noční prohledávání je vybaven čelní svítilnou.
Terén musí mít zřetelně vyznačeny hranice (cesta, značky, páska, v noci světelné body apod.). Psovod si podle povahy terénu sám určuje směr postupu.
Hledané osoby i vzorky nesmějí být vizuálně zjistitelné.
Vyproštění se psovod aktivně zúčastňuje až při čtvrtém nálezu.


VZ1-3 - vytrvalostní zkoušky prvního až třetího stupně

Vytrvalostní zkouška je každoroční povinnou prověrkou kondice psa i psovoda a podmínkou pro upotřebitelnost v praktickém použití. Tuto povinnost je možno individuálně nahradit startem na mezinárodním mítinku pořádaném SZBK.

 

VZ1 - vytrvalostní zkouška 1.stupně

20 km vyznačené trasy překonává psovod na kole se dvěma přestávkami v limitu 120 minut

 

VZ2 - vytrvalostní zkouška 2.stupně

20 km vyznačené trasy překonává psovod 10 km na kole + 10 km klusem se dvěma nepovinnými přestávkami v limitu 120 minut

 

VZ3 - vytrvalostní zkouška 3.stupně

Stanovuje se pořadí a udělují se tituly Železného psovoda. 20 km vyznačené trasy se překonává 10 km na kole + 10 km klusem + 1 km plavání v časovém limitu 150 minut