Zkušební řád ovladatelnosti, pracovní a pastevecké upotřebitelnosti psů

 

ZKOUŠKA OVLADATELNOSTI PSA - ZOP

 

KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZOP

 
  • Stáří psa nejméně 10 měsíců.
  • Účast na zkoušce není podmíněna splněním jiného stupně zkoušky.
  • Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis cviků .
  • Obecně platí, že u cviků zk. ZOP může psovod používat zvukové i posunkové povely a to součastně.
 

OBSAH ZKOUŠKY ZOP

 
Základní část
Přivolání - volba ze dvou variant:
a) v klidu s přesednutím před psovoda (10 bodů)
b) za pohybu k noze psovoda (10 bodů)
Ovladatelnost na vodítku (10 bodů)
Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)
Sedni - lehni - vstaň, na vodítku (10 bodů)
Odložení, vzdálenost 30 kroků (10 bodů)
Cviky skupinové a speciální.
Počet psů ve skupině je 3 -5. Složení a velikost skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím.
Ovladatelnost na vodítku ve skupině (10 bodů)
Sedni - lehni - vstaň ve skupině (na vodítku ) (10 bodů)
Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.) (10 bodů)
Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 m + 5 m, pes má náhubek) (10 bodů)
Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením (10 bodů)
CELKEM 100 bodů
 

Hodnocení zkoušky ZOP

 

Minimální počet bodů pro splnění zkoušky je 70. Rozhoduje celkový počet získaných bodů za všechny cviky v obou částech zkoušky dohromady.

 
ZNÁMKY :
výborně 90 - 100 bodů
velmi dobře 80 - 89 bodů
dobře 70 - 79 bodů
nesplnil 0 - 69 bodů
 

 

 

ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI I. STUPNĚ -ZPU 1

 

KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZPU-1

 
  • Stáří psa nejméně 12 měsíců.
  • Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZOP.
  • Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis cviků.Obecně platí, že u všech cviků zk. ZPU-1 může psovod používat zvukové i posunkové povely a to současně.
 

OBSAH ZKOUŠKY ZPU-1

 
Základní část
Přivolání - volba ze dvou variant:
a) v klidu s předsednutím před psovoda (10 bodů)
b) za pohybu k noze psovoda (10 bodů)
Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)
Sedni - lehni - vstaň (u nohy, bez vodítka) (10 bodů)
Štěkání (v sedě u nohy, bez vodítka) (10 bodů)
Aport volný (předmět psovoda) (10 bodů)
Skok vysoký (jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) (10 bodů)
Skok šplhem (překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) (10 bodů)
Odložení (vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu) (10 bodů)
Volitelný cvik : (20bodů)
a) hlídání předmětu psovoda
b) stopa . vlastní,100 m dlouhá, lx lomená v pravém úhlu, 2 předměty
CELKEM 100 (70 bodů)
Cviky skupinové a speciální.
Počet psů ve skupině je 3-5. Velikost a složení skupiny určuje výhradně rozhodčí.
Ovladatelnost ve skupině (bez vodítka) (10 bodů)
Sedni - lehni - vstaň ve skupině (bez vodítka) (10 bodů)
Odložení za pochodu vleže (10 bodů)
Chůze po nepříjemném materiálu ve skupině (na vodítku) (10 bodů)
Lhostejnost k nárazovému zvuku (10 bodů)
Celkem 50 (35 bodů)
CELKEM 150 (105 bodů)
 

Hodnocení zkoušky ZPU1

 

Pro splnění zkoušky je nutné získat min.70% bodů v každé její části (1. Zákl.část-min.70 bodů, II. Cviky skup.a spec. min.35 bodů). Z celkového počtu bodů z obou částí se stanovuje známka.

 
ZNÁMKY:
výborně 140 - 150 bodů
velmi dobře 139 - 130 bodů
dobře 129 - 120 bodů
uspokojivě 105 - 119 bodů
nesplnil 0 -104 bodů
 

Pokud pes v některé části neuspěje (nezíská potřebný min.počet bodů), ukončí rozhodčí posuzování (neplatí pro závody) a pes získává známku "nesplnil".


 

ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI II. STUPNĚ ZPU-2

 

KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZPU-2

 
  • Stáří psa nejméně 12 měsíců.
  • Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splněni zkoušky ZPU-1.
  • Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis zvukových cviků, Obecně platí, že u zkoušky ZPU-2 se na poslušnosti užívá pauze povelů ( mimo vysílání ), Na stopě a obraně je možno používat zvukových i posunkových povelů.
 

OBSAH ZKOUŠKY ZPU-2

 
Stopa
stáří 15 min., Cizí, 300 m dlouhá, 2x lomená v pravém úhlu, 2 předměty 100 (70bodů)
Poslušnost
Přivolání s předsednutím před psovodem (10 bodů)
Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)
Průchod skupinou osob (10 bodů)
Sedni - lehni - vstaň (krok před psovodem) (10 bodů)
Štěkání (v sedě, krok před psovodem) (10 bodů)
Odložení za pochodu (ve stoje, s přivoláním) (10 bodů)
Aport přes překážku (předmět psovoda) (10 bodů)
Kladina nízká (jedním směrem) (10 bodů)
Vysílání (min.15 m) (10 bodů)
Odložení (vzdálenost 50 kroků, psovod v úkrytu) (10 bodů)
Celkem 100 (70 bodů)
Obrana
Průzkum terénu (30x40 kroků, 4 zástěny) (10 bodů)
Vyštěkání (10 bodů)
Přepad psovoda z úkrytu (náznaky úderů) (30 bodů)
Zadrženi ( hladké, na 30m ) (50 bodů)
Celkem 100 (70 bodů)
CELKEM (stopa,poslušnost,obrana) 300 (210 bodů)
 

Hodnocení zkoušky ZPU2

 

Pro splnění zkoušky je nutné získat min.70% bodů v každé její části (stopa, poslušnost, obrana -70 bodů ). Ze součtu hodů získaných ve všech částech zkoušky se stanovuje výsledná známka.

 
ZNÁMKY:
výborně 286 - 300 bodů
velmi dobře 270 - 285 bodů
dobře 240 - 265 bodů
uspokojivě 210 - 239 bodů
nesplnil 0 - 209 bodů
 

Pokud pes nezíská v některé části min.počet 70 bodů, ukončí rozhodčí posuzování (neplatí pro závody) a pes obdrží známku "nesplnil".