Zákon o myslivosti

 §9 Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany

Na žádost uživatele honitby může orgán státní správy myslivosti, zejména v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené omezení nebo zákaz vstupu do honitby nebo jejich částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení jiných sportovních nebo zájmových činností.


§10 Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat

Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. V případě usmrcení toulavých psů a koček, zdivočelých hospodářských zvířat a zvířat z farmových chovů zvěře za okolností uvedených v §14 (potřebná část citovaná níže), může jejich vlastník požadovat náhradu škody jen tehdy, dokáže-li, že k jejich usmrcení za těchto okolností nedošlo…


§14 Oprávnění myslivecké stráže

Neprodleně informovat jeho vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na toto místo doprovodit...

Myslivecká stráž je oprávněna … odejmout osobám (přistiženým v honitbě neoprávněně lovit zvěř, či odvážet zvěř v dopravním prostředku) střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj, chycenou, ulovenou nebo přepravovanou zvěř, popřípadě i loveckého psa a fretku, a vykázat je z honitby…

 Myslivecká stráž je oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení…

Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku, zdivočelé hospodářské zvíře nebo označené zvíře z farmového chovu zvěře, je povinna o tom neprodleně informovat jeho vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na toto místo doprovodit...