Poplatek ze psů

Předmět poplatku: Poplatku podléhá držení psa staršího tří měsíců.

Poplatník: Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Oznamovací povinnost:

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu („evidenční karty“) nejpozději do patnácti dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

 2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

 3. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do patnácti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, datum narození nebo IČ.

 Označování psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi na základě provedení oznamovací povinnosti evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky oznámí poplatník správci poplatku do patnácti dnů a ten mu vydá známku novou.

 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1.  Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců, a platí se za každý i započatý kalendářní měsíc.            

2.  Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

 Sazba poplatku

 

Poplatek za kalendářní rok:

za prvního psa

za každého dalšího psa

 

Držitel má trvalý pobyt v RD

300,-Kč

500,-Kč

 

Držitel má trvalý pobyt jinde než v RD

800,-Kč

1.500,-Kč

 

Držitelem je důchodce s trvalým pobytem v RD

100,-Kč

200,-Kč

 

Držitelem je důchodce s trvalým pobytem  jinde než v RD

200,-Kč

300,-Kč

           *RD – rodinný dům                               

 

Od poplatku jsou osvobozeni tito držitelé:

a)  město a jím zřízené organizace a organizační složky,

b) osoby nevidomé, bezmocné  a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu

c) osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v  písm. b, této vyhlášky,

d) osoby provozující útulek zřízený městem pro ztracené nebo opuštěné psy,

e) osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

Poplatník je povinen správci poplatku na výzvu prokázat, že důvod k osvobození od poplatku trvá. Osvobození či úleva od poplatku ze psa zaniká, pomine-li jejich důvod.

 

Splatnost poplatku

1.     Poplatek je splatný do 30. dubna daného kalendářního roku. Pokud vznikne poplatková povinnost po 30. dubnu, je poplatek splatný do patnácti dnů,  nejpozději však do 31. prosince daného kalendářního roku.