O místních záležitostech veřejného pořádku

Čl. 1  Účel vyhlášky

Účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je na území města Frenštátu pod Radhoštěm (dále jen „město“):

a)      zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zajištění udržování čistoty veřejných prostranství,

b)      stanovení některých omezujících opatření k zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,

c)      stanovení některých omezujících opatření k zabezpečení dodržování místních záležitostí veřejného pořádku při držení psů a při užívání veřejného prostranství,

d)     stanovení některých omezujících opatření k zajištění ochrany životního prostředí, včetně veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.

  

Čl. 2  Vymezení pojmů

 Pro účely této vyhlášky se rozumí:

 a)      veřejným prostranstvím1) - všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru,

……

e)      dětským hřištěm – zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti, zejména volně přístupné hřiště nebo sportoviště nacházející se ve vzdálenosti do 100 metrů od obytného domu včetně dětských kolotočů, prolézaček, houpaček a jiných podobných zařízení,

f)       objektem určeným k poskytování zboží a služeb - místnost, soubor místností nebo pozemek, na němž je uskutečňována činnost podnikatelská, školská, kulturní, sportovní a zdravotnická a veřejné správy,    

g)      průvodcem -  každá fyzická osoba, která je vlastníkem nebo držitelem zvířete ( např. psa ) nebo jiná osoba, která jej má v dané chvíli ve své péči či jej provází na veřejném prostranství,

h)      zvláštním psem - pes služební 2), pes policejní 3), pes asistenční či pes záchranářský, který disponuje příslušným osvědčením,

i)        veřejnou zelení - parkově upravené veřejné zeleně, parky, zeleň v zástavbě, zeleň podél komunikace a chodníků a aleje,

 

Čl. 3  Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, vzbudit veřejné pohoršení  a být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku:

.…..

c)      znečišťování veřejného prostranství 

d)   pohyb a vstup se psy na některá místa veřejného prostranství

 

Čl. 4  Omezující opatření k zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

1)      Každý je povinen se chovat tak, aby:

a.       nezpůsobil znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství,

b.      nebránil či neznemožnil udržování čistoty ulic nebo jiných veřejných prostranství

2)      V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství tuhými exkrementy zvířete7) odstraní neprodleně toto znečištění jeho průvodce.

3)      Ostatní práva a povinnosti při nakládání s odpady jsou uvedeny ve zvláštních předpisech8).

 

 Čl. 5  Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

K zajištění veřejného pořádku, zabezpečení bezpečnosti, zdraví a majetku se na veřejných prostranstvích na území města zakazuje:

 a)            volný pohyb psů bez vedení na vodítku,  není-li níže stanoveno jinak,

b)            uvazování psa při vstupu do objektu určenému k poskytování zboží a služeb tak, aby pes omezoval nebo ohrožoval přicházející nebo odcházející osoby,

c)            pohyb a vstup se psy na dětská hřiště a pískoviště (viz. Seznam)

d)           průvodce psa je povinen předložit na výzvu spolehlivou identifikaci psa evidenční známkou vydanou příslušným správcem poplatku 9) nebo jiným způsobem.

 

 Čl. 10  Kontrola a sankce

1)      Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí město Frenštát pod Radhoštěm zejména prostřednictvím Městské policie Frenštát pod Radhoštěm.

2)      Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako

přestupek 11) nebo jiný správní delikt 12), nejde-li o trestný čin.

 

Čl. 11  Výjimky

1)      Povinnosti uložené čl. 5 se nevztahují:

a)      na průvodce zvláštního psa při nakládání s tímto psem k činnosti, pro kterou je určen,

b)      na veterinárního lékaře při nakládání s ošetřovaným psem,

c)      na průvodce psa, který složil zkoušky lovecké upotřebitelnosti podle zvláštního právního předpisu 13) při nakládání s tímto psem v honitbě.

d)     na průvodce psa na místech určených pro volný pohyb psů (viz. Seznam); tím nejsou dotčeny povinnosti a odpovědnost průvodce psa podle jiných právních předpisů 14)

……

3)      Rada města Frenštát pod Radhoštěm je oprávněna na základě písemné odůvodněné předem doručené žádosti udělit jednorázovou nebo obecnou výjimku z konkrétního stanovení této vyhlášky. V žádosti musí být uveden žadatel o výjimku, místo, doba a předmět výjimky. Žádost o výjimku na pořádání veřejné hudební produkce se podává nejméně ve lhůtě do 21 dnů před jejím konáním na samostatném formuláři, který tvoří přílohu č.5 této vyhlášky.

 

Pohyb a vstup se psy je zakázán na dětských hřištích a pískovištích:

a)      dětské hřiště a pískoviště u domu č.p. 49 na ulici Podříčí 

b)      dětské hřiště a pískoviště u domů č.p. 65-70 na ulici Podkopčí 

c)      dětské hřiště a pískoviště u domů č.p. 305-311 na ulici Dolní 

d)     dětské hřiště a pískoviště u domu č.p. 1375 ve Školské čtvrti 

e)      dětské hřiště a pískoviště u domu č.p. 1199 v Beskydském sídlišti 

f)       dětské hřiště a pískoviště v blízkosti ulice Bezručova – pozemek p.č.

2290/3  

g)      dětské hřiště a pískoviště u domu č.p.  221 Markova

h)      dětské hřiště a pískoviště v blízkosti ulice Janáčkova – u trati


 Místa určená pro volný pohyb psů bez vodítka i náhubku:

a)      travnatá plocha mezi železniční tratí a Beskydským sídlištěm, a to pouze k silnici vedoucí ve směru od ul. Rožnovské k ulici Kopaná – pozemek p.č. 2662/1

 b)      bývalá oblast kasáren za tzv. tankovou cestou – pozemek p.č. 2798/3

 c)      lokalita na Marku u vodojemu VOKD – pozemky p.č. 2385 a p.č. 2384/1

 d)      travnatá plocha za tenisovými kurty u lávky pod Horečkami – pozemky p.č. 838/1 a p.č. 839